НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. Послови овог органа су првенствено усмерени на извођење наставе. Послови који су у надлежности наставничког већа су:
– брига о успешности остваривања циља васпитања и образовања;
– организација и извођење наставе;
– унапређивање методике васпитно – образовног рада;
– измене о наставном плану и програму ;
– расправа о финансијском плану и рачуну школе;
– доноси одлуку о броју одељења, распореду свих задужења чланова већа;
– именује одељенске старешине;
– одлучује о дисциплинским мерама према ученицима;
– расправља о васпитно – образовном особљу;
– расматра рад одељенских већа, разредног старешине и осталих наставника;
– разматра и многа друга питања.