САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља чине представници родитеља ученика свих одељења и представник родитеља ученика са сметњама у развоју. Ученик који има сметње у развоју или инвалидитет је ученик који има телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма и за кога је Школа прибавила мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, и социјалном подршком а педагошки колегијум усвојио ИОП ученика са сметњама у развоју.

Родитељи сваког одељења именују у Савет родитеља по једног представника. Број чланова Савета родитеља једнак је броју одељења у школи увећан за представника родитеља ученика са сметњама у развоју.

Савет родитеља школе бира се сваке школске године.