УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У седмом и осмом разреду организује се ученички парламент ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у Школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и атмосфере у Школи;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њиховошколовање и о активностима ученичког парламента;
  • активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и о самовредновању Школе.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. На конститутивној седници ученички парламент бира председника Чланови парламента бирају председника, заменика председника и записничара.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Конституисање, начин и поступак рада ученичког парламента регулисан је Пословником о раду ученичког парламента ОШ ” 20.октобар”.