ШКОЛСКИ ОДБОР

Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача у складу са законом. Чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности без накнаде.

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Школски одбор чине три представника  из реда запослених у установи, три представника родитеља, односно других законских заступника и три представника јединице локалне самоуправе.

Мандат органа управљања траје четири године.

Чланови Школског одбора :

Мелита Аљовић

Владимир Марковски

Ивана Опачић

Ибро Ибрахимовић

Ана Марковић

Христина Бендић

Владимир Ратковић

Ненад Елмазовић

Татјана Ђукић Миловановић