Критеријуми оцењивања у предметној настави

 

            Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

биологија

географија

историја

техника и технологија

математика

руски језик

енглески језик

физика

хемија

информатика

ликовна култура

музичка култура

српски језик

физичко васпитање